cieladz.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy Cielądz cieladz.pl
Ogłoszenia i KomunikatyOgłoszenia i KomunikatyStrona głównaSprawozdania Finansowe strona główna 

BIP Jednostek Organizacyjnych Nadzorowanych przez Wójta Gminy Cielądz

Nazwa Gminy Cielądz
Wójt Gminy Paweł Królak
Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk
Kod 96-214
Kontakt

tel. +48 46 815 24 29, fax. +48 46 815 23 52, 
e-mail: urzad@cieladz.pl

1. Szkoła Podstawowa w Cielądzu
2. Szkoła Podstawowa w Sierzchowach
3. Publiczne Gimnazjum w Cielądzu
4. Gminny Zespół Ekonomiczo-Administracyjny Szkół
5. Gminna Biblioteka Publiczna w Cielądzu

 KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Podmiot o danych ujawnionych powyżej.  
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z wyżej wzmiankowanym podmiotem. 
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 

Opublikowane przez: Nadzór - Imię Nadzór - Nazwisko | Data wprowadzenia: 2013-09-02 17:37:13 | Data modyfikacji: 2018-11-07 18:47:58.
Data wprowadzenia: 2013-09-02 17:37:13
Data modyfikacji: 2018-11-07 18:47:58
Opublikowane przez: Nadzór - Imię Nadzór - Nazwisko
  Biuletyn Informacji Publicznej - cieladz.bip.gmina.pl